Aixecament topografic i redaccio de Projecte d’urbanització del Polígon d’Actuació Urbanística delimitat per la Modificació puntual del Pla General Metropolita del sector de Bonaventura Calopa. Sant Boi de Llobregat (Barcelona).