Direcció facultativa de les obres, control de qualitat i coordinació de seguretat i salut en fase d’execució del «Projecte de reurbanització de l’avinguda Vila de Madrid. Blanes (Gerona).