Direcció facultativa (direcció d’obra i d’execució), així com del control de qualitat i la C.S.S. de l’obra contemplada en el «Projecte executiu d’un carril per a vianants i bicicletes entre Santa Margarida i els Monjos i Vilafranca (tram 5)». Barcelona.