L’Ajuntament de Manlleu té previst executar, en qualitat de promotor, les obres del projecte d’urbanització del pla parcial urbanístic «La Coromina Nord». Per a l’execució d’aquestes obres l’Ajuntament ha de designar obligatòriament la direcció facultativa de les mateixes així com un/a coordinador/a de seguretat i salut durant la seva execució. (Barcelona).