Redacció de 12 plans d’autoprotecció (PAU) d’activitats o equipaments municipals en 12 municipis (6 lots). Barcelona.