Redacció del projecte bàsic i executiu per a la peatonalització i pacificació de l’entorn de la Vila Vella de Sant Joan de les Abadesses, que inclou el disseny i preparació de la documentació tècnica i econòmica per a l’execució de les següents actuacions: – Actuació 1. Pacificació del trànsit creació d’espais de relació social i millora de l’accessibilitat en el Passeig Comte Guifré i la Plaça Bisbe Torras i Bages. – Actuació 2. Pacificació del trànsit i ampliació de l’espai peatonal a l´entorn de la Plaça de l’Abadia i ampliació de la secció del Pont de La Plana i creació d´un itinerari peatonal fins a la zona esportiva municipal. La redacció de l´esmentat projecte bàsic i executiu s´haurà d’efectuar de conformitat amb els requisits i les condicions que es detallen en el plec de prescripcions tècniques (PPT), la memòria tècnica valorada per a la transformació del casc urbà sota una estratègia de pacificació de trànsit i peatonalització, i la creació d’un Eix Cívic fins la zona esportiva situada al barri de La Plana, el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, elaborat i aprovat per l’Ajuntament l’any 2021 i la Resolució de concessió de la subvenció del Programa Dus5000 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de data 23/03/2023.