Redacció del Projecte Constructiu i la Direcció d’ Obra i Coordinació de Seguretat i Salut del doblat de coberta de la nau del Logis Bages. Barcelona.