Redacció dels Projectes de reparcel·lació i d’urbanització del PAU Ventayol definit a la Modificació del Pla general d’ordenació municipal a l’àmbit del Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans, de Vacarisses (Barcelona).