Serveis de Direcció Facultativa de les obres definides en el Projecte d’ampliació de voreres al carrer Col·legi fins a la carretera de Montcada, i les obres de les portes 6 i 7 contingudes al Projecte executiu de nous accessos a les àrees de vianants de Terrassa (Barcelona).