Acord marc-homologació de proveïdors per a la realització dels serveis de redacció de projectes, estudi de seguretat i salut i la posterior direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut de les obres de reforma, ampliació i/o millora i d’aquelles obres necessàries per a garantir l’escolarització anual, en els edificis dels centres educatius del Consorci d’Educació de Barcelona.