Acord marc – homologació de proveïdors per a la realització dels serveis de redacció de projectes i direccions d’execució d’instal·lacions i llicencies ambientals de les obres de reforma, millora ampliació del edificis dels centres educatius i de les obres necessàries per a garantir la nova escolarització anual del Consorci d’Educació de Barcelona.