Acord marc – homologació de proveïdors per a la realització dels serveis de redacció d’estudis de seguretat i salut i coordinacions de seguretat i salut de les obres de reforma, rehabilitació, ampliació, i/o millora (RAM) en els edificis dels centres educatius del Consorci d’Educació de Barcelona.