Acord Marc per a la contractació d’assistències tècniques de redacció de projectes, direccions facultatives i coordinacions de seguretat i salut d’obres RAM i de manteniment i de serveis tècnics de suport d’arquitectura i enginyeria. Cataluña.