Acord marc per a la contractació del serveis de redacció de projectes executius i els estudis de seguretat i salut i posterior direcció facultativa de les obres RAM 2024 d’equipaments públics del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (2024-2025). Clau: RAM-24900