Acord marc per a la realització d’estudis d’equipaments esportius, dividit en 5 lots (3 empreses per lot).