Acord marc per a la selecció de diverses empreses per la realització d’estudis arquitectònics i manteniment d’equipaments esportius, dividit en 2 lots (3 empreses per lot).