Acord marc per a l’homologació de proveïdors per a la prestació dels serveis de redacció de projectes bàsics i executius, auditories, estudis previs, direccions facultatives i coordinacions de seguretat i salut, dictàmens, informes, entre d’altres, per a intervencions a les instal·lacions gestionades per Barcelona de Serveis Municipals, S.A., Parc d’Atraccions del Tibidabo, S.A. i Cementiris de Barcelona, S.A.