Acord marc per a l’homologació proveïdors per a la prestació dels serveis de redacció de projectes, serveis de direcció facultativa, informes tècnics, legalitzacions i altres serveis tècnics per a la URV, mitjançant lots. Tarragona.