Acord marc que regirà la contractació dels serveis de redacció dels documents econòmics vinculats al planejament i la gestió urbanística, dividit en dos lots: Lot 1 – Valoracions de finques i bens immobles Lot 2 – Avaluació econòmica i financera i informe de sostenibilitat econòmica de lesoperacions urbanístiques