Actualización. Contractació conjunta dels serveis d’assistència tècnica per a la redacció del projecte i direcció d’obres del projecte executiu de rehabilitació del Pavelló Esportiu Municipal del Raval, de conformitat amb el PPT. L’objecte de la prestació complerta comprén l’execució de dues prestacions, les quals estan intrínsecament relacionades i tenen caràcter consecutiu entre elles: Fase 1, Redacció del projecte executiu Fase 2, Direcció facultativa d’obres, composada com a mínim per dues figures, el director/a d’obres que es desenvoluparà pel mateix tècnic que redacti el projecte i el director/a d’execució d’obres, que haurà de ser objecte d’un contracte diferent