Actualización del expediente. L’objecte de la licitació és el concurs de projectes restringit (Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l’arquitectura), amb posterior contractació del servei de redacció de projectes i direcció d’obres, amb el guanyador/a del concurs, mitjançant procediment negociat sense publicitat. El contracte de serveis a adjudicar inclourà la redacció del projecte bàsic i executiu (endavant PBE) així com l’estudi de seguretat i salut vinculat (endavant ESS), i la direcció de les obres (endavant DO). Tot per una futura licitació i execució de les corresponents obres.