Actualización. Es contracten els serveis de redacció del projecte bàsic i d’execució d’adequació de l’espai públic entorn del poliesportiu. Es fixen les directrius a seguir pel tècnic redactor del projecte.