Actualización. És objecte del present contracte els serveis per la redacció del projecte bàsic, executiu, estudi de seguretat i salut i la possible contractació posterior de la direcció d’obra mitjançant el procediment negociat sense publicitat per raons tècniques, tal com disposa l’article 168, lletra d) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic del vestidor d’atletisme al terme municipal d’Olesa de Montserrat, per la construcció dos edificis en planta baixa d’aproximadament 350m2 construïts consistent en: Fase 1 un edifici de vestidors de aproximadament 150m2 construïts consistents en oficina, sala d’instal·lacions, 2 vestidors (homes/dones) amb nucli de banys, vestidors i dutxes. Fase 2 un segon edifici d’aproximadament 200m2 consistents en Sala polivalent, nucli de banys i magatzem. El projecte haurà de contemplar la urbanització perimetral.