Actualización expediente. Contractació de servies tècnic i consultoria: Lot 1: Redacció de projectes i direccions d’obres d’edificació d’obra nova, ampliació, manteniment, millora, i/o rehabilitació. Lot 2: Redacció de projectes i direccions d’obres d’urbanització, obres municipals ordinàries d’espai públic i urbanització i projectes de desconstruccions. Lot 3: Instruments de planejament urbanístic. Lot 4: Planificació Territorial i ambiental Lot 5: Treballs previs o complementaris Lot 6: Serveis de consultoria tècnica en serveis públics Lot 7: Serveis de consultoria tècnica per defensa del territori Lot 8: Serveis de consultoria econòmica en general