Actualización expediente. Prestació d’un servei de suport i assistència per al desenvolupament de determinades activitats de caràcter tècnic de l’Oficina comarcal d’habitatge del Consell Comarcal del Garraf, segons es desglossa al plec de prescripcions tècniques.