Actualización licitación. L’ Ajuntament de Fulleda disposa d’ un edifici que l’ any de construcció data de 1911, situat al carrer orient 11 de Fulleda. L’ edifici està format per 4 plantes sobre rasant, en aquest cas, planta baixa, planta primera, planta segona i planta sota coberta o altell. L’ edifici presenta una sèrie de deficiències constructives i de desgast pel pas del temps degut a que no s’ ha intervingut mai. És pretén donar ús a l’ edifici mitjançant la rehabilitació del mateix, per tant és necessari la redacció d’ un projecte bàsic que englobarà totes les actuacions i un projecte executiu per fases