Actualización licitación. Redacció del projecte bàsic, projecte executiu, projecte d’instal·lacions i activitats, la certificació energètica, l’estudi de seguretat i salut i els documents de sostenibilitat i medi ambient i la posterior direcció d’obres per a la rehabilitació i adequació de la Masia de Can Baquè, en els termes expressats al Plec de Prescripcions Tècniques.