Assistència Tècnica a la redacció de l’Estudi d’Impacte Ambiental i l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada de la terminal ferroviària al sector de Torreblanca Quatre Pilans», al sector Torreblanca Quatre Pilans, d’acord amb la proposta estratègica logística que recull el Pla director urbanístic de Les Planes Lleida.