Assistència tècnica i assessorament per a l’elaboració de Plans locals de seguretat viària (PLSV), el seu seguiment (transcorreguts els dos primers anys de vigència del Pla) i la seva avaluació /actualització (transcorreguts els quatre anys de la seva vigència) així com l’elaboració de Treballs tècnics de seguretat viària de diversos municipis de Catalunya.