Assistència tècnica per a realitzar, en els diferents fases, àmbits i contingut descrits a la clàusula 4a. del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT en endavant), la redacció dels projectes executius i la direcció de les obres d’encapsulament i de retirada i gestió dels residus d’amiant als diferents edificis situats al municipi de Badia del Vallès (Barcelona).