Assistència Tècnica que realitzi tot el procés expropiatori dels béns i drets afectats per les obres del Projecte de mesures compensatòries requerides per a la millora de la capacitat hidràulica del nou col·lector de salmorres en l’àmbit del Bages, al TM de Sallent (Bages-Barcelona).