Concurs de projectes en dues fases per a la selecció, que s’encomana a un Jurat, de la proposició més idònia conforme als criteris del present Plec de Bases, per adjudicar els serveis per a la redacció del Projecte bàsic i executiu per a la construcció de Camp de Futbol, vestuaris, dependències, urbanització i enjardinament a la ciutat esportiva de Sitges (Barcelona).