Concurs de projectes per la redacció del projecte bàsic i executiu, redacció, i seguiment del projecte de llicència ambiental, direcció d’obra, redacció del programa de control de qualitat, redacció de l’estudi de seguretat i salut, per a la nova zona esportiva municipal. Constantí (Tarragona).