CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVE DE REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DEL LOGIS MOTBLANC (CATALUÑA).