Consisteix en la prestació del servei de redacció del projecte d’urbanització bàsic i executiu de l’Eix Cívic i del projecte bàsic de l’aparcament soterrani que s’haurà de construir en aquest àmbit, d’acord amb el contingut, les condicions, directrius i amb l’abast requerits en el plec de prescripcions tècniques. Salou (Tarragona).