Constitueix l’objecte d’aquest contracte la prestació dels serveis de redacció d’un Projecte Bàsic i Executiu i Estudi de Seguretat i Salut, de les obres de reforma de l’edifici de Can Monsà, amb la construcció d’una nova coberta i l’adequació de les façanes i de les plantes baixa i primera per a usos educatius.