Contractació del servei d’assistència per la redacció del Pla Parcial Urbanístic, Projecte de Reparcel.lació i Projecte d’Urbanització del Sector SUD 04 de Folgueroles (Barcelona).