Contractació del servei de redacció Pla Director d’ús i manteni-ment del castell de Sta. Florentina declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). S’entén per pla director el document que articula els espais, els usos i les actuacions que cal realitzar en un bé immoble amb la voluntat de programar i establir els criteris d’intervenció de les diferents etapes i futures actuacions. Canet de Mar (Barcelona).