Contractació del servei per a la redacció del projecte d’execució, l’estudi de seguretat i salut, la direcció de l’obra, la direcció d’execució i la coordinació de seguretat i salut en fase d’execució per a la restauració de les façanes de l’edifici Coderch (DSC) de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) de la UPC.