Contractació dels serveis de direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut de les obres contingudes en el “Instrument Tècnic per a finalitzar les obres contingudes al projecte d’urbanització del Pla Parcial de la carretera de Berga II al municipi de Sant Fruitós de Bages”, i que a efectes d’adjudicació es divideix en els següents lots:  Lot núm. 1: Direcció d’obra  Lot núm. 2: Coordinació de seguretat i salut. (Barcelona).