Direcció, control de qualitat i redacció de la documentació tècnica »As Built» de les obres d’un passatge de connectivitat per a vianants i bicicletes entre el nucli urbà de Barberà del Vallès i el Sector Baricentro a través del Nus del Vallès (Barcelona).