Direcció de l’obra, direcció de l’execució de les obres, coordinació de la seguretat i salut i servei d’arqueologia en relació a les obres de rehabilitació de l’edifici conegut com «Les Clarisses» per al seu ús com a biblioteca municipal, en 3 lots. Arenys de Mar (Barcelona).