Direcció d’Obra i Coordinació de Seguretat i Salut per les Obres de millora del taller de Zal (Línia 9 i 10). Barcelona.