Direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut de les obres del “Projecte executiu Centre de primer cicle d’educació infantil a Son Gibert”