Direcció facultativa y coordinació de seguretat i salut en Centre Alzheimer d’Albaida – Pla Convivint. (Valencia).