El present contracte té per objecte la contractació del Servei de redacció dels documents tècnics necessaris del pla d’ordenació urbanística Municipal (POUM), d’acord amb el plec de prescripcions tècniques.