El present Plec té per objecte la contractació dels serveis de la Direcció d’obra i Coordinador de Seguretat i Salut de la Modificació del tram d’impulsió i millora de l’EBAR pertanyent al sistema de sanejament de Casserres, descrites en el projecte: PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA MODIFICACIÓ DEL TRAM D’IMPULSIÓ I MILLORA DE L’EBAR PERTANYENT AL SISTEMA DE SANEJAMENT DE CASSERRES