El servei consisteix en el tractament de dades i l’elaboració d’informes d’assessoria tècnica en matèria d’accessibilitat i disseny universal, consultoria específica en requeriments normatius i aplicació de normativa, inclòs el Codi d’accessibilitat. Barcelona.