Elaboració de la REDACCIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL EN EL SÒL NO URBANITZABLE a fi de resoldre els desajustos normatius i adaptar-ho als planejament urbanístic de rang superior. Arenys de Munt (Barcelona).