la contractació de les assistències tècniques per a la redacció del projecte i la corresponent supervisió, les direccions d’obra, la coordinació de seguretat i salut i la programació i seguiment del control de qualitat necessaris per a dur a terme l’execució de les obres de construcció del CEIP JOANOT MARTORELL